Bases

Bases del diploma COMCAT (Comarques de Catalunya)

COMCAT és un diploma permanent i l’únic objectiu és donar a conèixer les diferents comarques catalanes.

Normes comunes.

 1. La participació en el diploma COMCAT implica l’acceptació de les seves bases.
 2. Seran vàlides les activitats realitzades a partir del dia 12 d’octubre de 2017.
 3. L’expedicionari és la persona que dictamina com es realitza l’activitat. Els radioaficionats participants en una activitat atendran únicament a la crida de l’expedicionari.
 4. Qualsevol conducta no adequada amb la realització normal d’una activitat podrà ser motiu de sanció.
 5. Les possibles reclamacions de no inclusió en el log d’un comunicat s’hauran de fer a l’expedicionari que ha realitzat l’activitat.

Normes per als radioaficionats.

 1. La consulta de contactes realitzats i descàrrega de diplomes es farà a través del web https://comcat.mikedeltavictor.com/consulta-de-log/ Quan introduïm el nostre indicatiu, el sistema ens dirà quants contactes portem realitzats i ens donarà l’opció de descarregar els diplomes que hàgim obtingut de manera totalment automàtica en format pdf.
 2. No seran vàlids els contactes realitzats a través de repetidors, en bandes i/o modes creuats i els realitzats a través d’estacions pont.
 3. No serà necessari l’intercanvi de targeta QSL per a l’obtenció del diploma.
 4. El diploma COMCAT s’expedirà en els modes FM, SSB, CW, MGM (Digitals) i DV (Veu Digital) i en les bandes 80M, 40M, 30M, 20M, 17M, 15M, 12M, 10M, 6M, 2M i 70CM.
  • COMCAT-C-10: 10 referències COMCAT confirmades.
  • COMCAT-C-25: 25 referències COMCAT confirmades.
  • COMCAT-C-43: Totes les referències COMCAT confirmades.

Normes per als expedicionaris

Hem elaborat un vídeo tutorial de com validar una activitat COMCAT sense problemes, és molt aconsellable donar-li una ullada, el teniu en català a https://www.youtube.com/watch?v=ebEbQay45Rw i en castellà a https://www.youtube.com/watch?v=2CpVHWywIKI

 1. Per poder validar una activitat COMCAT, s’haurà de fer dins de la comarca que es vol activar.
 2. Les activitats es poden realitzar utilitzant qualsevol banda i/o mode atribuït al servei de radioaficionats.
 3. Només es podrà posar a l’aire 2 referències COMCAT per indicatiu i dia.
 4. En una activitat només es pot donar una referència COMCAT. Per lo tant si es vol passar en un dia 2 referències, s’hauràn de fer 2 activitats. En el cas de voler fer 2 activitats en un mateix dia no hi ha limitació temporal entre activitat i activitat.
 5. No hi ha limitació temporal per tornar a activar una referència ja activada.
 6. Es pot repetir el contacte amb l’estació expedicionària sempre que siguin en bandes o modes diferents.
 7. Els QSO repetits a la mateixa banda i mode es consideraran contactes duplicats i el sistema no els pujarà a la base de dades.
 8. Les activitats COMCAT hauran de tenir una durada mínima de 1,5 hores (1 hora 30 minuts) per a activitats en HF com a norma general i 30 minuts per a activitats en VHF-UHF.
 9. L’activitat ha de tenir un mínim de 50 QSOs per activitats HF i 4 QSOs per activitats VHF-UHF.
 10. Quan un expedicionari realitzi diverses activitats en un mateix dia i totes elles s’hagin fet dintre de la mateixa comarca s’entendrà que aquestes activitats són una única activitat.
 11. Excepcionalment i sempre que es tractin d’activitats realitzades en alta muntanya o similars i la norma general d’1,5 hores (1 hora 30 minuts) per a activitats HF no es pugui complir per inclemències meteorològiques o similars la restricció d’1,5 hores d’activitat desapareixerà, no havent-hi durada mínima de l’activitat. En aquest cas l’activitat ha de tenir un mínim de 4 QSOs.
 12. L’expedicionari haurà de proporcionar un fitxer de registre electrònic o log en format adif al coordinador COMCAT per validar l’activitat. Els fitxers adif s’hauran d’enviar a diplomacomcat@gmail.com . La durada de l’activitat ve determinada per les hores reflectides pel log en adif, el log ha de tenir una certa coherència, si una activitat presenta un log amb incoherències o amb indicis d’haver estat manipulat es declararà NO VÀLIDA. L’administració tindrà l’última paraula en aquesta decisió.
 13. Per poder validar una activitat COMCAT s’haurà de proporcionar proves que l’activitat s’ha realitzat des de la comarca activada, per això l’expedicionari ha de comunicar obligatòriament les coordenades geogràfiques des d’on s’ha realitzat l’activitat, només seran vàlids algun dels següents supòsits:
  • Fotografies geolocalitzades (Fotografia amb metadades incrustades en aquesta fotografia), no s’admetran aquelles que les metadades hagin estat modificades o esborrades.
  • Coordenades GPS: Si utilitzes telèfon intel·ligent, pots utilitzar qualsevol aplicació que mostri i/o enviï les coordenades, hi ha multitud d’aplicacions gratuïtes que realitzen aquesta funció, per exemple per IOS (ham Locator, My GPS Coordinates, GPS & UTM), si utilitzes Android (Les meves coordenades GPS, GPS Coordinates, Simple GPS Pantalla).
  • Si utilitzes un GPS, pots fer-li una fotografia a la pantalla on s’apreciï clarament les coordenades del lloc.
  • Fotografies amb coordenades incrustades. Exemple d’aplicacions gratuïtes que realitzen aquesta funció Brúixola: Smart Compass o GPS Map Camera.
 14. Si una activitat COMCAT es realitza des de l’estació fixa d’un operador no caldran fotos i/o vídeos d’aquesta activitat. (Aquesta norma es molt excepcional i només aplicable a aquest cas).
 15. Les activitats realitzades a bord de qualsevol aeronau (avió, helicòpter, ala delta, parapent, globus, dirigible no rígid, etc.), no són vàlides.
 16. En participar en el diploma COMCAT i per tant en enviar les fotografies, s’entendrà que l’autor de les fotografies té els drets d’imatge d’elles i el permís explícit de les persones que hi apareixen (inclosos menors d’edat), de la mateixa forma l’autor de les fotografies cedeix els drets d’imatge al diploma COMCAT per a la publicació d’aquestes al web de COMCAT i/o a les xarxes socials de COMCAT.
 17. Per poder validar una activitat s’haurà d’aportar fotografies que acreditin la celebració de l’activitat, en aquestes fotos haurà d’apreciar, almenys el sistema radiant utilitzat (no admetrem fotografies on només es vegi el pal, haurà d’apreciar el sistema radiant en totalitat o almenys en la seva gairebé totalitat), l’equip emissor i alguna foto del lloc. Si les fotografies no poden mostrar el sol·licitat anteriorment, pots fer un petit vídeo on es vegi clarament el que s’ha exposat. Els vídeos no han de tenir música amb drets d’autor. En cas de dubte el diploma COMCAT es reserva el dret a no publicar els vídeos.
 18. Quan l’activitat hagi estat realitzada per diversos operadors han d’aparèixer tots ells en almenys una foto i s’haurà d’indicar els indicatius de tots els participants per poder-los acreditar l’activitat. En aquestes fotos haurà d’apreciar almenys un operador operant l’estació de ràdio.
 19. Si un activador realitza reiteradament activitats i aquest no presenta la documentació per a la seva validació, hi ha la possibilitat que aquest expedicionari no pugui realitzar activitats COMCAT.
 20. L’expedicionari té un període de 10 dies des de la celebració de l’activitat per a presentar la documentació necessària per a validar-ne l’activitat, passat aquest temps, de no haver-se presentat la documentació s’entendrà que l’activitat és NO VÀLIDA. En casos molt excepcionals (vacances de l’expedicionari, etc.) i sempre que el diploma COMCAT tingui coneixement, el període de 10 dies, es podrà allargar fins a 40 dies.
 21. És obligatori l’anunci d’activitats a la web del diploma COMCAT, aquelles activitats que no s’hagin anunciat prèviament no seran validades.
 22. Per tal que el sistema reconegui d’una manera correcta els QSO realitzats en el sistema Veu Digital (DMR, D-Star, Fusion i Free DV) el camp MODE de l’ADIF haurà de ser DV.
 23. Les activitats fetes en HF hauran de tenir QSOs fets en 2 bandes o 2 modes diferents, aquests QSOs fets en bandes o modes diferents hauran de contenir QSOs fets amb operadors que no estiguin a l’activitat.
 24. Per reconèixer i premiar la tasca dels expedicionaris s’ha creat el diploma COMCAT per expedicionaris, es podrà obtenir els següents diplomes COMCAT en funció del nombre de referències realitzades.
  • COMCAT-E-25: 25 activitats des de referències COMCAT.
  • COMCAT-E-50: 50 activitats des de referències COMCAT.
  • COMCAT-E-75: 75 activitats des de referències COMCAT.

   

  • COMCAT-E-RU-10: 10 activitats des de referències COMCAT úniques (diferents).
  • COMCAT-E-RU-25: 25 activitats des de referències COMCAT úniques (diferents).
  • COMCAT-E-RU-43: 43 activitats des de referències COMCAT úniques (diferents).

Modificacions de les bases:

12 d’octubre de 2017: Redacció de les primeres bases.

13 d’octubre de 2017: Correcció d’errors.

20 de desembre de 2017: S’afegeix el punt 21 Normes per expedicionaris. Des de l’1 de gener de 2018 serà obligatori anunciar les activitats al web de Diploma COMCAT.

15 d’abril de 2018: S’afegeix el punt 22 Normes per expedicionaris. S’especifica com ha de ser el format del camp “MODE” pels contactes Veu Digital.

1 de juny de 2018: S’afegeix el següent:

 • Punt 4 Normes per expedicionaris. En el cas de voler fer 2 activitats en un mateix dia no hi ha limitació temporal entre activitat i activitat.
 • Punt 12 Normes per expedicionaris. La durada de l’activitat ve determinada per les hores reflectides pel log en adif, el log ha de tenir una certa coherència, si una activitat presenta un log amb incoherències o amb indicis d’haver estat manipulat es declararà NO VÀLIDA. L’administració tindrà l’última paraula en aquesta decisió.
 • Punt 18 Normes per expedicionaris: En aquestes fotos haurà d’apreciar almenys un operador operant l’estació de ràdio.

23 d’abril de 2019: Es modifica el punt 8 Normes per expedicionaris. La durada mínima de l’activitat passa a ser 1 hora.

1 de gener de 2020:

 • Es modifica el punt 8 Normes per expedicionaris, a partir de l’1 de gener quedarà redactada de la següent manera: “Les activitats COMCAT hauran de tenir una durada mínima de 1,5 hores (1 hora 30 minuts) per a activitats en HF com a norma general i 30 minuts per a activitats en VHF-UHF.”
 • Es modifica el punt 9 Normes per expedicionaris. L’activitat ha de tenir un mínim de 50 QSOs per activitats HF i 4 QSOs per activitats VHF-UHF.
 • Punt 13 Normes per expedicionaris, desapareix l’opció “Enviament de coordenades a través de l’opció “Compartir ubicació” de l’aplicació WhatsApp (preguntar número de mòbil al qual enviar-la a diplomaencat@gmail.com), la ubicació ha de compartir-se instants abans de començar l’activitat, instants després de finalitzar l’activitat o bé durant la celebració de l’activitat. No admetrem reenviaments d’ubicacions durant els dies posteriors.”
 • S’afegeix el punt 23 Normes per expedicionaris. Les activitats fetes en HF hauran de tenir QSOs fets en 2 bandes o 2 modes diferents, aquests QSOs fets en bandes o modes diferents hauran de contenir QSOs fets amb operadors que no estiguin a l’activitat.

3 de maig de 2023: Des d’aquest dia hi ha una nova comarca a Catalunya “El Lluçanès”, es modifiquen els punts 4 Normes per als radioaficionats (des d’aquest dia per obtenir la màxima categoria COMCAT-C-43: Totes les referències COMCAT confirmades caldran 43 comarques confirmades) i 24 Normes per expedicionaris (des d’aquest dia per obtenir la màxima categoria COMCAT-E-RU-43: 43 activitats des de referències COMCAT úniques (diferents) caldran 43 referències COMCAT úniques (diferents).